ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

01Jun09

 

                                                                                “Από τότε που γεννήθηκα – κι αυτό

                                                                          έγινε 36 χρόνια πριν – βιώνω μόνιμα  

                                                                          στιγμιαίο άλμα της λογικής.

                                                                          Κι επειδή η λογική δεν βιώνεται με  

                                                                          άλματα, προσπαθώ να κάνω ταινίες.

                                                                          Όχι για μένα… για τη φουκαριάρα τη

                                                                          μάνα μου..”

Ιωάννης Πρωτονοτάριος

Ιωάννης Πρωτονοτάριος:  “Ιωάννης Πρωτονοτάριος”,  2009,  υλικό: Ιωάννης Πρωτονοτάριος, διαστάσεις:175εκ.

 

 

«Ὁ Γεώργιος Μαΐστωρ Ἁγιοτεσσαρακοντίτης, καθηγητής τῆς σχολῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα (12ος αἰώνας), στόν κώδικα Parisinus γρ. 2556, προσφωνεῖ κάποιον Ἰωάννη Πρωτονοτάριο καί Σκευοφύλακα. Ο Browning παραλείπει νά ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἰωάννης αὐτός ἦταν καί Μέγας Λογιστής, γνωστό ἀξίωμα κατά τό 12ο αἰώνα. Τό μόνο πρόσωπο πού ἦταν τό 12ο αἰώνα ταυτόχρονα Πρωτονοτάριος και  Μέγας Λογιστής ἦταν ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Αὐτοκράτορα Μανουήλ A’ Κομνηνοῦ Ἰωάννης ὁ ἐκ Πούτζης. Ὁ ἀξιωματοῦχος αὐτός ἀναφέρεται μέ αὐτά τά ἀξιώματα στίς συνοδικές ἀποφάσεις τῶν ἐτῶν 1156 καί 1157.

»Οἱ στίχοι τοῦ πρώτου σχέδους (Parisinus gr. 2556, f. 81v).
 
Ἀλλ’ ὤ λογιστά, νοῦ μέγα, νοῦ πυρφόρε,
νοῦ συμπροκόπτων καί συναύξων τῷ χρόνω,
μή τῷ Τιθώνω, φάσι, συγκαταφθίνων,
φρόνησις αὐτόχρημα σωματούμενη,
σταθηρότης ἔμψυχε καί κινουμένη,
χείρ αὐτανάκτων, κόσμε τῶν ἀνακτόρων,
τῶν ἐν τέλει φῶς, τοῦ γερουσίου λύχνε,
λειτουργική φλόξ τοῦ κράτους τῶν Αὐσόνων,
Ἰωάννης τό θαῦμα τῆς Κωνσταντίνου,
ὁ Πρωτονοτάριος, ἡ ξένη φύσις,
ἐκλογῆς τό σκεῦος ὁ σκευοφύλαξ.»
από διατριβή του Ιωάννη Δ. Πολέμη

 

(παράλληλα εκτίθεται και σε βίντεο, από λάιβ των Αέρα Πατέρα, το κομμάτι “Ωδή στον Πρωτονοτάριο”). 

Advertisements


No Responses Yet to “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: